لغو پیش بارگیری
12

02171396

با ما تماس بگیرید

آیا تماس با واحد خدمات به راحتی انجام گرفت؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تکنسین از قبل ، زمان مراجعه را با شما هماهنگ کرد؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تکنسین در زمان هماهنگ شده مراجعه کرد؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تکنسین خود را معرفی نمود و کارت شتاسایی ارائه کرد؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تکنسین لباس فرم پاکیزه و مرتب بر تن داشت؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تست و آزمایش پس از تعمیر توسط تکنسین انجام گرفت؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا برخورد تکنسین مودبانه بود؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تکنسین علل به وجود آمدن ایراد و نحوه رفع آن را توضیح دادند؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا بابت انجام تعمیر هزینه ای پرداخت کردید؟
فیلد مورد نیاز است!
این هزینه بابت چه بود ؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تکنسین پس از تعمیر ، فاکتور ارائه داده و جزئیات را توضیح دادند؟
فیلد مورد نیاز است!
با توجه به خدماتی که از الباگاز دریافت نموده اید (از زمان تماس تا ارائه خدمت)، از نمره ۰ تا ۱۰ چه نمره ای را در نظر میگیرید؟
+
فیلد مورد نیاز است!

آیا تماس با واحد خدمات به راحتی انجام گرفت؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تکنسین از قبل ، زمان مراجعه را با شما هماهنگ کرد؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تکنسین در زمان هماهنگ شده مراجعه کرد؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تکنسین خود را معرفی نمود و کارت شتاسایی ارائه کرد؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تکنسین لباس فرم پاکیزه و مرتب بر تن داشت؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تست و آزمایش پس از تعمیر توسط تکنسین انجام گرفت؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا برخورد تکنسین مودبانه بود؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تکنسین علل به وجود آمدن ایراد و نحوه رفع آن را توضیح دادند؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا بابت انجام تعمیر هزینه ای پرداخت کردید؟
فیلد مورد نیاز است!
این هزینه بابت چه بود ؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا تکنسین پس از تعمیر ، فاکتور ارائه داده و جزئیات را توضیح دادند؟
فیلد مورد نیاز است!
با توجه به خدماتی که از الباگاز دریافت نموده اید (از زمان تماس تا ارائه خدمت)، از نمره ۰ تا ۱۰ چه نمره ای را در نظر میگیرید؟
+
فیلد مورد نیاز است!