قطعات جانبی

واسط شبکه چدنی

فیلتر ذغالی هود

شیلنگ فلزی

سه راهی رو پیچ ۱.۲ شیلنگ فلزی

پک شیلنگ و بست خدمات

پک شیلنگ و بست خدمات

اتصال برنجی۱.۲ اینچ روپیچ توپیچ

اسپری گاز پاک کن

استیک پز چدنی آلتون