نظر سنجی نصب و تعمیر

کاربر گرامی با شرکت در نظرسنجی خدمات پس از فروش به ما کمک می کنید تا کیفیت خدمات مان را بهبود ببخشیم.

زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره رسید
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
کاربر گرامی با شرکت در نظرسنجی خدمات پس از فروش به ما کمک می کنید تا کیفیت خدمات مان را بهبود ببخشیم.
فرم نظر سنجی نصب
آیا تماس با واحد خدمات به راحتی انجام گرفت؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تکنسین از قبل ، زمان مراجعه را با شما هماهنگ کرد؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تکنسین در زمان هماهنگ شده مراجعه کرد؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تکنسین خود را معرفی نمود و کارت شتاسایی ارائه کرد؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تکنسین لباس فرم پاکیزه و مرتب بر تن داشت؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا آموزش نحوه استغاده از محصول به درستی انجام گرفته است؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا برخورد تکنسین مودبانه بود؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تکنسین پس از نصب ،فاکتور ارائه داده و جزئیات هزینه را توضیح دادند؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
این هزینه بابت چه بود ؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تکنسین پس از نصب ، فاکتور ارائه داده و جزئیات را توضیح دادند؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
با توجه به خدماتی که از الباگاز دریافت نموده اید (از زمان تماس تا ارائه خدمت)، از نمره ۰ تا ۱۰ چه نمره ای را در نظر میگیرید؟
-
+
لطفا مقدار را درست وارد نمایید
لطفا مقدار را درست وارد نمایید
فرم نظر سنجی تعمیر
آیا تماس با واحد خدمات به راحتی انجام گرفت؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تکنسین از قبل ، زمان مراجعه را با شما هماهنگ کرد؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تکنسین در زمان هماهنگ شده مراجعه کرد؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تکنسین خود را معرفی نمود و کارت شتاسایی ارائه کرد؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تکنسین لباس فرم پاکیزه و مرتب بر تن داشت؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تست و آزمایش پس از تعمیر توسط تکنسین انجام گرفت؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا برخورد تکنسین مودبانه بود؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تکنسین علل به وجود آمدن ایراد و نحوه رفع آن را توضیح دادند؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا بابت انجام تعمیر هزینه ای پرداخت کردید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
این هزینه بابت چه بود ؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تکنسین پس از تعمیر ، فاکتور ارائه داده و جزئیات را توضیح دادند؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
با توجه به خدماتی که از الباگاز دریافت نموده اید (از زمان تماس تا ارائه خدمت)، از نمره ۰ تا ۱۰ چه نمره ای را در نظر میگیرید؟
-
+
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!